فهرس تعليم اللغة الكردية

كلبهار

مراقبة عامة
هور يانعه في بساتين المنتدى نجني ثمارها من خلال الطرح الرائع لمواضيع اروع
وجمالية لا يضاهيها سوى هذا النثر البهي
فمع نشيد الطيور
وتباشير فجر كل يوم
وتغريد كل عصفور
وتفتح الزهور
اشكرك من عميق القلب على هذا الطرح الجميل
بانتظار المزيد من الجمال والمواضيع الرائعه
 
(ره ڤين ژقه درێ )
دايێ رێكا من يا دووره
برينا دلى به حرا كــــــووره
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رێــــــــكامـــــــن دووره بـــــــارێ من گــــــرانـــه
ده ردێ دلـــــــــــێ مـن بــــێ چـــــاره وده رمـــــانه
بتنێ ده ستــــــــــێ تـه حه كــــــــــــيم و لقـــــــمانه
دل دوورى تــــــه (دا) خه مـــــــــگـــــين وپه ريـــــــشانــــــــــــه
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
دايـــێ بێ ته ئه ز دئێشم روندكــــــا بۆته دبـــــارينم
ته ڤنــێ ڤه ماى درێــسم شه ڤا بێ خه و دبوريـــــنم
ئاخينا ژخه ما هلدكـــێشم نه شــــێم بێ ته بقه ديــــنم
خوزى م شيبا بگـه همه ته وميلـــــێت ده مى بزڤرينــم
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
دايێ تو گــــــــازى يا منى دل بێ ته ى بێ خودانـــــــــه
خونا جان وله شێ مـــــنى دل بێ شيره تێن ته ى تالانه
ل دوف سه رێ خويێ دچم من وقــــه ده رێ ژڤــــــــــــانه
هه زار دايك لڤێرێ هه نه لێ كه س وه ك ته نه دلوڤــــانه
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
دايێ ب ده ردێ ته دزانــم تو ژى وه ك من په ريشانــى
من تو هێلاى ئه زپۆشمانم ئه ز چـــــۆم بومـــــه بـــيانى
ژنوو من زانى ئه ز(نه زانم) من لڤێرێ ديت بێ خـــودانى
قه دا بقه ده رێ بكه ڤيتن يێ دگـه رم ل پاريه كى نانى
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێ
ئه ى شه مالا ل شه ڤێن تارى خۆ حه لاندى ژبۆ خاترامن
ئه ى يا جه رگ ودل لخۆسوتين دا روناهيێ بده ته رێــكامن
خۆدێ بكه ت بۆته بـــــمـــــرم لێ تو نه چى ژبـــــــيرامن
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێ
ئه ى مومكا ل شه ڤێن درێــژ لبه ر روناهى يا خۆنڤانــديــم
ژمن ره ڤاندم نه خوشى وئێش دلاندكا هه ژاريێ دا هه ژانديم
ئه ڤ روحـامن گورى ته بت ئيرو ئه ز چاوا بێ ته بژيـــم؟
دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
بێ خاتر خواستن ژته دوور كه تم ژمن باوركه ئه ز پۆشمانم
ئه ز چۆم ب ده رو دنـــــێ كه تم به رزه مه و رێكا خۆ نزانم
كوچبه ره كێ بێ قه دروقيمه تـم بێ ناسنامه وناڤ ونيشانــــم
و--------------،

 
أعلى